Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát tính chính xác, hợp pháp và trung thực của việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép các sổ sách, tài liệu, báo cáo của công ty

person

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà Trần Thị Thắm