Sản lượng luỹ kế thuỷ điện

Sản lượng ngày 22

0

Triệu kWh

Sản lượng tháng 7

0

Triệu kWh

Sản lượng năm 2024

0

Triệu kWh

Biểu đồ Tổng sản lượng của Bitexco Power theo năm

Tỷ trọng công suất theo loại hình phát điện của Bitexco Power

Tổng công suất của Bitexco Power đạt

0

% công suất

hệ thống điện quốc gia

Biểu đồ công suất lắp đặt của Bitexco Power