Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Bitexco Power có vai trò giám sát và quản lý các hoạt động, giúp bộ máy tổ chức của công ty chặt chẽ hơn.

person

Chủ tịch - Tổng Giám đốc

Ông Vũ Quang Hội
Thành viên Ban Tổng Giám đốc
Ông Vũ Đức Thuấn
Ông Vũ Đức Thuấn
Ông Đinh Đăng Khoa
Ông Đinh Đăng Khoa
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn