Nhà máy thủy điện Tả Trạch
Loại hình: Thủy điện
Ngày chụp: 06/04/2023
Số ảnh: 10

Bộ ảnh giới thiệu nhà máy thủy điện Tả Trạch 2023

Nhà máy thủy điện Bình Điền
Loại hình: Thủy điện
Ngày chụp: 08/04/2023
Số ảnh: 9

Bộ ảnh giới thiệu Nhà máy thủy điện Bình Điền 2023