Thủy điện Sông Lô 4 hoàn thành công tác đại tu tổ máy H1 trước thời hạn
, ,
Thủy điện Sông Lô 4 hoàn thành công tác đại tu tổ máy H1 trước thời hạn

Đội ngũ sửa chữa vừa hoàn thành nhiệm vụ đại tu tổ máy H1 nhà máy thủy điện Sông Lô 4, vượt thời hạn đề ra 4 ngày.

22/09/2023