Bitexco Power sẽ tổ chức chương trình huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại 2 nhà máy điện mặt trời trực thuộc gồm: Nhị Hà, Lộc Ninh 5.

Nội dung chương trình huấn luyện tập trung vào việc làm rõ quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, phân tích và đánh giá rủi ro, các yêu cầu pháp lý về quản trị rủi ro, hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – môi trường, các vấn đề trong sản xuất điện năng, thiết lập lớp bảo vệ…

Mục tiêu khóa học là giúp người lao động trong hệ thống Bitexco Power hiểu về quản trị rủi ro và ứng phó khẩn cấp, nâng cao kỹ năng nhận diện mối nguy, phân tích đánh giá rủi ro và giải pháp phòng ngừa, thiết lập bảng kiểm soát rủi ro cá nhân và rủi ro hoạt động sản xuất điện năng của các nhà máy thủy điện, điện mặt trời.

Nội dung chương trình
Ngày 15/08/2023
08:00:00 - 10:00:00 Khai mạc - Chuyên đề: Tổng quan quản trị rủi ro
10:15:00 - 11:30:00 Nhận diện mối nguy và khía cạnh môi trường
13:00:00 - 14:45:00 Phân tích đánh giá rủi ro
15:00:00 - 17:30:00 Bài tập đánh giá rủi ro 3 tiêu chí
Ngày 16/08/2023
08:00:00 - 09:45:00 Thiết lập lớp bảo vệ
10:00:00 - 11:30:00 Phân tích an toàn công việc - JSA
13:00:00 - 14:15:00 Phiếu công tác - Phiếu thao tác - Giấy phép KGHC
15:00:00 - 17:30:00 Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp - Bế mạc
Giảng viên
 Trần Thanh Hiếu

Trần Thanh Hiếu

Chuyên gia Quản trị phòng ngừa rủi ro hoạt động sản xuất điện năng

SENWORK

Bình luận

(Bạn)

Gửi