Những hoạt động ý nghĩa của Thuỷ điện Đak Mi hướng về cộng đồng
, , , , ,
Những hoạt động ý nghĩa của Thuỷ điện Đak Mi hướng về cộng đồng

Đóng quân trên địa bàn huyện Phước Sơn, Quảng Nam, Thủy điện Đak Mi đã thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự ...

23/03/2024