Ảnh 360 Thủy Điện Bình điền
Loại hình: Thủy điện
Ngày chụp: 24/05/2023
Vị trí: Test1

Ảnh 360 Thủy điện Dak Mi
Loại hình: Thủy điện
Ngày chụp: 25/05/2023
Vị trí: Test

Ảnh 360 Thủy Điện Bình điền
Loại hình: Thủy điện
Ngày chụp: 24/05/2023
Vị trí: Test1